Skip to main content

De stichting heeft als doel

(zie artikel 2 lid 1 van haar statuten):

het (doen) bouwen, het op of rond het Vuurbaakplein te Katwijk permanent (doen) tentoonstellen, het (doen) beheren en het (doen) onderhouden van een bomschuit;

het bevorderen van de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis en de cultuur van Katwijk en (meer in het bijzonder) het onder de aandacht brengen van de cultuur-historische waarde en het belang van de visserij voor Katwijk; en

het geven van informatie en voorlichting en het verzorgen van al dan niet interactieve educatie met betrekking tot de ontwikkeling van de (meer in het bijzonder Katwijkse) visserij van verleden via heden naar toekomst,

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan

Oprichting Stichting

Op 22 mei 2018 is (blijkens een op die dag verleden notariële akte) opgericht de stichting “Stichting de Katwijkse Bomschuit”, gevestigd te Katwijk.

Doel

De stichting heeft als doel (zie artikel 2 lid 1 van haar statuten):

 • het (doen) bouwen, het op of rond het Vuurbaakplein te Katwijk permanent (doen) tentoonstellen, het (doen) beheren en het (doen) onderhouden van een bomschuit;
 • het bevorderen van de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis en de cultuur van Katwijk en (meer in het bijzonder) het onder de aandacht brengen van de cultuur-historische waarde en het belang van de visserij voor Katwijk; en
 • het geven van informatie en voorlichting en het verzorgen van al dan niet interactieve educatie met betrekking tot de ontwikkeling van de (meer in het bijzonder Katwijkse) visserij van verleden via heden naar toekomst,

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Initiatief en aanleiding

Het initiatief tot de oprichting van de stichting is genomen door de vereniging “Genootschap Oud-Katwijk” en de stichting “Stichting Katwijks Museum” (beide in het bezit van de “ANBI-status”) en de gemeente Katwijk.

Deze drie initiatiefnemers willen aandacht geven aan het rijke visserijverleden van Katwijk. De aanleiding tot de oprich,ting vormt de wens om de houten garnalen-bomschuit, de KW 88, die reeds sedert tientallen jaren in de zomermaanden op het Vuurbaakplein te Katwijk wordt

tentoongesteld, onder te brengen in het Katwijks museum aan de Voorstraat en haar aldus te behoeden voor schade en aantasting (met name door weersinvloeden, zoals stormen, zout en zon).

Door het aldus voorgoed aan het openbare straatbeeld onttrekken van de KW 88 zou een lacune en een ernstig gemis ontstaan en zou de zo tastbare en visuele herinnering aan de visserij-historie van Katwijk verdwijnen, reden waarom gemeld initiatief is geboren (zie ook hierna).

Historie van de visserij

Het Katwijks visserijverleden is begonnen met de bomschuiten die na een visserijreis door paarden op het strand werden getrokken alwaar de gevangen vis vervolgens uit het schip werd gehaald en direct daarop aansluitend werd verkocht.

De vissersvrouwen gingen na deze handelingen met een rieten mand op het hoofd te voet naar Leiden (een afstand van zo’n 8 kilometer) om aldaar de vis aan de man te brengen.

Deze taferelen zijn aan het einde van de 19e eeuw en in de beginjaren van de 20e eeuw vele honderden malen op het doek vereeuwigd door honderden nationale en internationale schilders van grote naam en faam.

Later werden de bomschuiten vervangen door zeilloggers die vervolgens op hun beurt weer werden opgevolgd door (motorisch aangedreven) kotters en loggers.

Thans worden de wereldzeeën bevaren door zeer grote vissersschepen, waarop de gevangen vis direct zeer diep wordt ingevroren om daarna wereldwijd te worden verhandeld.

Nieuwe bomschuit

De stichting wil -zoals gezegd- een nieuwe bomschuit laten bouwen, en wel van duurzaam, weersbestendig en zeer onderhoudsarm materiaal.

Deze bomschuit zal -in tegenstelling tot de garnalenbomschuit KW 88- ook in de wintermaanden te zien zijn, zal op het Vuurbaakplein een vaste plaats krijgen en zal als het ware geheel ” onderkelderd” worden.

Aldus wordt de nieuwe bomschuit een permanente trekpleister , een fotogeniek object en een blijvende en zichtbare herinnering aan de roots van niet alleen de Katwijkse maar ook van de Nederlandse visserij en haar lange historie.

Educatie en bezoekers

De kelderruimte zal worden bestemd voor educatie en educatieve programma’ s die gedurende het gehele jaar en meerdere dagen per week zullen worden georganiseerd.

Die educatieve programma’ s zullen zich niet alleen richten op het Katwijks visserijverleden maar ook op al hetgeen uit dat verleden is voortgesproten.

Denk bijvoorbeeld aan de onverzettelijkheid, aan het doorzettingsvermogen, aan het arbeidsethos, aan de Dirk Kuijt-mentaliteit en aan de doeners- en ondernemingsgeest die de Katwijkers in hun vissersbloed hebben en die de gemeente Katwijk zo veel hebben gebracht. Ten aanzien van educatie denkt de stichting daarbij in de eerste plaats aan scholen (van basisscholen tot hoger beroepsonderwijs), aan wie met gebruikmaking van moderne communicatie- en presentatietechnieken een interactief educatieprogramma zal worden aangeboden.

Maar ook aan culturele, maatschappelijke en kerkelijke organisaties, het algemeen nut beogende verenigingen, stichtingen en/of andere organisaties, die excursies, uitstapjes e.d., al dan niet met een educatief karakter, organiseren en verzorgen.

De nieuw te bouwen bomschuit, die voor 100% de originele maatvoering krijgt en een natuurgetrouwe kopie van de historische bomschuit zal zijn, zal aldus een grote en unieke aanwinst voor educatief Nederland vormen.

Toerisme

De bouw en plaatsing van een in Nederland unieke en permanent aanwezige bomschuit zal (aan de voet van de Katwijkse vuurtoren) een fotogenieke en markante aanwinst vormen. Niet alleen voor de plaatselijke en regionale bevolking (denk eens aan de trouwfoto’ s die staande voor de bomschuit met de vuurtoren op de directe achtergrond zullen worden genomen!), maar ook voor de tienduizenden toeristen, strandbezoekers en passanten die Katwijk jaarlijks aandoen.

Een volmaakte replica van een (buiten en binnen toegankelijke) bomschuit uit een ver verleden vormt een trekpleister voor al die toeristen, strandbezoekers en passanten die naast hun vakantie- en vrijetijdgenoegens in de ondergrondse ruimte kunnen genieten van exposities en programma’ s over Katwijk en haar verleden en haar toekomst.

Wat gaat dit alles kosten en hoe dit alles te realiseren?

De “all-inclusive”-stichtingskosten zullen volgens een berekening van een deskundig bouwadviesbureau en van een inzake interieurkosten gespecialiseerd bedrijf maximaal € 1.500.000,00 (inclusief B.T.W.) bedragen.

De gemeente Katwijk, die de voor de plaatsing van de bomschuit benodigde grond middels een recht van opstal of een recht van erfpacht aan de stichting ter beschikking zal stellen, zal zorg (doen) dragen voor de infrastructurele voorzieningen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan grondverzetwerk, de aanleg van kabels, leidingen, rioleringen en aansluiting op daartoe bestemde netwerken e.d.

Die materiele bijdrage en inbreng in natura van de gemeente Katwijk zal een waarde ad (ongeveer)€ 400.000,00 hebben.

Ten aanzien van de overige stichtingskosten wordt verwezen naar de “Meerjarenprognose 2018-2020”, waarop niet alleen alle stichtingskosten maar ook de begrote inkomstenbronnen worden vermeld.

Voor de fundraising zal een (semi-)professionele fondsenwerver worden aagetrokken, die veel ervaring heeft met het binnenhalen van zulke grote bedragen als waar het voor dit project om gaat.

Het Katwijkse en regionale bedrijfsleven, familiefondsen, andere particuliere fondsen, serviceclubs e.d. zullen uiteraard eveneens worden benaderd.

Zo nodig zullen ter aanvullende bancaire- en/of particuliere geldleningen worden aangegaan. Behalve de fundraiser , die de stichting nu eenmaal nodig heeft om (een groot gedeelte van) het benodigde forse bedrag te verwerven en die als fee een percentage van de binnen gehaalde gelden zal verkrijgen, zal de stichting geen betaalde krachten hebben.

Vrijwilligers aangevuld met een participatie van de Katwijkse scholen (in de vorm van een leerproject) zullen zo veel mogelijk het nodige aan het bouwproces bijdragen.

Na de voltooiing zullen vrijwilligers en suppoosten (ruim 200 personen!) van het Katwijks Museum de “bemanning” van de bomschuit vormen, bezoekers rondleiden en de educatieve taken verzorgen, zo nodig aangevuld met een aantal extra vrijwilligers als bemanningsleden. De nieuw te bouwen bomschuit zal -zoals gezegd- worden geplaatst op het Vuurbaakplein, waar de Katwijkse vuurtoren reeds een groot aantal eeuwen een markant en beeldbepalend bouwwerk vormt

Deze vuurtoren is in de zomermaanden eveneens opengesteld voor bezoekers en wordt eveneens door vrijwilligers van het Katwijks Museum bemand.

Kortom, zodra de bomschuit is gerealiseerd, zal deze om niet worden “geëxploiteerd”en zal deze een blijvende visuele verrijking met educatieve programma ‘ s vormen, zowel voor de inwoners van Katwijk als voor de grote groepen scholieren uit het gehele land, voor de tienduizenden toeristen, voor de bezoekers, voor de strandgangers en

De functie van de bestuurders:

 • Voorzitter: Mr. C. van der Plas
 • Secretaris: C. Verdoes
 • Penningmeester B.A. van Duijn
 • Bestuurslid: I.J.W. Schonenberg
 • Bestuurslid: P. de Vries
  het beloningsbeleid Bestuurders ontvangen geen beloning
  een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • De stichting is opgericht op 22 mei 2018
 • De bestuurders hebben contact gelegd met sollicitanten voor de functie van fondsenwervers. Geen besluit is nog genomen
 • een financiële verantwoording
 • Door de bestuurders is een stichtingskapitaal bijeengebracht van
 • € 500,- en een kortlopende lening gesloten van € 500
 • Deze bedragen zijn gebruikt voor (gedeeltelijke) betaling van de oprichtingskosten, Kamer van Koophandel en website.

B.A. van Duijn, 13 augustus 2018 penningmeester

Downloaden

Het beleidsplan is ook als PDF te downloaden. Gebruik daarvoor de knop hieronder.